YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

  • Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

  • İçişleri Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

  • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 435)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 562)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

  • Anayasa Mahkemesinin 31/1/2024 Tarihli ve 2017/25008 Başvuru Numaralı Kararı

  • Anayasa Mahkemesinin 31/1/2024 Tarihli ve 2019/15717 Başvuru Numaralı Kararı

  • Anayasa Mahkemesinin 31/1/2024 Tarihli ve 2020/34420 Başvuru Numaralı Kararı

  • Anayasa Mahkemesinin 28/3/2024 Tarihli ve 2021/3006 Başvuru Numaralı Kararı

  • Anayasa Mahkemesinin 28/3/2024 Tarihli ve 2021/5841 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak: HABER MERKEZİ