YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

 • Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 • Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞLER

 • Uluslararası Gözetim Şirketlerinin Faaliyetinin Süreli Durdurulması Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/37)

 • Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsünün Geri Alınmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/38)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

 • Anayasa Mahkemesinin 15/2/2024 Tarihli ve 2020/34550 Başvuru Numaralı Kararı

 • Anayasa Mahkemesinin 9/1/2024 Tarihli ve 2019/10308 Başvuru Numaralı Kararı

 • Anayasa Mahkemesinin 9/1/2024 Tarihli ve 2020/23443 Başvuru Numaralı Kararı

 • Anayasa Mahkemesinin 25/1/2024 Tarihli ve 2020/5971 Başvuru Numaralı Kararı

 • Anayasa Mahkemesinin 7/2/2024 Tarihli ve 2019/41969 Başvuru Numaralı Kararı

 • Anayasa Mahkemesinin 7/2/2024 Tarihli ve 2020/26381 Başvuru Numaralı Kararı

 • Anayasa Mahkemesinin 14/2/2024 Tarihli ve 2020/25710 Başvuru Numaralı Kararı

 • Anayasa Mahkemesinin 28/2/2024 Tarihli ve 2021/16746 Başvuru Numaralı Kararı

DANIŞTAY KARARI

 • Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2023/10, K: 2024/5)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak: HABER MERKEZİ