YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI

  • Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Kararlar

YÖNETMELİK

  • Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

  • Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2024/2)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

  • Anayasa Mahkemesinin 14/3/2024 Tarihli ve E: 2022/21, K: 2024/79 Sayılı Kararı

  • Anayasa Mahkemesinin 14/3/2024 Tarihli ve E: 2023/140, K: 2024/81 Sayılı Kararı

  • Anayasa Mahkemesinin 4/4/2024 Tarihli ve E: 2024/1 (Değişik İşler), K: 2024/1 Sayılı Kararı

  • Anayasa Mahkemesinin 4/4/2024 Tarihli ve E: 2023/183, K: 2024/94 Sayılı Kararı

  • Anayasa Mahkemesinin 4/4/2024 Tarihli ve E: 2023/170, K: 2024/96 Sayılı Kararı

DANIŞTAY KARARI

  • Danıştay Dokuzuncu Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak: HABER MERKEZİ