YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

  • Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği

KURUL KARARI

  • Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 22/05/2024 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/24314] Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

  • Anayasa Mahkemesinin 7/12/2023 Tarihli ve E: 2018/117, K: 2023/212 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak: HABER MERKEZİ