Antalya'nın Kemerağzı-Kundu sahil şeridi, 2004 yılından beri Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi olarak korunuyor. Antalya Mimarlar Odası’ndan yapılan yazılı açıklamada bölge bu statüye rağmen Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, 2004'ten bu yana 22 plan, plan değişikliği ve revizyon Anayasa, yasa ve yönetmeliklere, kamu yararına ve yargı kararlarına aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

YENİ PLANA MİMARLAR ODASINDAN TEPKİ 

Bakanlık, son olarak 11 Kasım 2022'de 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı hazırladı ve onayladı. Mimarlar Odası Antalya Şubesi, bu planların da iptali için dava açtı. Antalya 4. İdare Mahkemesi, davayı inceleyerek planların iptaline karar verdi. Mahkeme kararında, planların yargı kararlarına ve planlama amacına aykırı olduğu, sosyal donatı alanlarını azalttığı ve eşitlik ilkesine aykırı olarak belli taşınmazlara ayrıcalık tanıdığı belirtildi.

"AYRICALIKLI BİR KESİMİN KULLANIMINA YÖNELİK PLANLAR YAPILIYOR" 

Mimarlar Odası Antalya Şubesi, bu kararın sevindirici olduğunu ancak sorunun çözülmediğini vurguluyor. Odanın açıklamasında, "Bakanlığın bu güne kadar yaptığı ve onayladığı 22 plan, plan değişikliği ve revizyon planlar yargı tarafından kamu yararına aykırı bulunarak iptal edilmiş olmasına karşın 11.11.2022 yeni bir 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yaparak onaylamıştır. Bölgenin doğal güzelliği ve kamu yararı gözetilerek, sürdürülebilir bir planlama yapılması gerekiyor" denildİ.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı Antalya, Kemerağzı-Kundu sahil kesiminin Kültür, Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ilan edildiği 2004 yılından günümüze kadar Anayasa, Kıyı Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, yargı kararlarına ve kamu yararına aykırı, kentlilerin kullanımını engelleyen, ayrıcalıklı bir kesimin kullanımına yönelik plan yapmaktan vazgeçmiyor.

Bakanlığın bu güne kadar yaptığı ve onayladığı 22 plan, plan değişikliği ve revizyon planlar yargı tarafından kamu yararına aykırı bulunarak iptal edilmiş olmasına karşın 11.11.2022 yeni bir 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yaparak onaylamıştır.

Şubemiz, 4. etap sınırları içerisinde E=0.60olan yapılaşma emsalinin, E=1.00 olarak belirlendiği ve yapı yoğunluğunun artırıldığı, alanın mevcut yapılaşmış turizm tesislerinin bulunduğu bölge olduğu ve alanda yapı yoğunluğunun yatak kapasitesinin artırılması amacıyla yapıldığı, 4.etap planlama bölgesinde yapı yoğunluğunu yüzde yüz artırma yerine 1.ve 3.etap sınırları içerisinde kalan konut alanlarının turizm tesis alanı olarak planlanmasının bölgenin Kültür ve Turizm gelişim Bölgesi ilanı amacına uygun olacağı, 2.etap sınırları içerisinde kalan günübirlik tesisler önünde planlanan promenat yolun, 4.etap sınırları içerisinde kalan tesisler önünde kıyı kenar çizgisine kaydırıldığı ve sürekliliğin kesildiği, 4.etap sınırları içerisindeki turistik tesislerin yapılaşma emsalleri artırılarak E=1.00 emsale çıkarılırken, 2.etap sınırları içerisinde emsal E=0.30 olarak belirlendiği, kaldırılan günübirlik alan yerine eşdeğer bir alan ayrılmadığı gerekçeleri ile söz konusu planların iptali istemiyle Antalya 4. İdare Mahkemesinde dava açmıştır.

Davaya bakan Antalya 4. İdare Mahkemesi; “……………. dava konusu plan değişikliklerinin planlama amacı (yargı kararının uygulanması) ile örtüşmediği, 2018 tarihli planlarda plan onama sınırı dışı bırakılan 12684 ada 6 parselin güneyinde, Concorde De Luxe Otelin güneybatısındaki alanın Şubat 2022 tarihli planlarda plan onama sınırına alınarak sosyal donatı alanları içinde sayılan otopark alanı olarak planlandığı, ancak dava konusu planlar ile bu alanın sosyal donatı alanlarından olmayan günübirlik tesis alanı olarak düzenlendiği ve alanın 2018 tarihli planlarda plan onama sınırı dışında bırakılmış olması nedeniyle 2018 tarihli planların iptali kararını bozan Danıştay 6.Dairesi'nin 11.01.2022 tarih ve E:2021/4699, K:2022/220 sayılı kararı kapsamında ele alınmasının mümkün olmadığı, sonradan plan onama sınırına dahil edilen bu alanda dava konusu plan değişiklikleri kapsamında sosyal donatı alanının azaltıldığı ve eşdeğer alan önerilmediği ve plan hükümleri ile eşitlik ilkesine aykırı olarak taşınmaza ayrıcalıklı bir durum tanındığı ve söz konusu hukuka aykırılığın sosyal donatı alanının azalmasına neden olduğu için planın bütününe etki edeceğinden dava konusu planların tamamının hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

Öte yandan, Antalya Ilı Kemerağzı-Kundu Kültür ve Turizm Koruma ve gelişim Bölgesi 1.Etap Kültür ve Turizm Bakanlığının 29.03.2018 tarih ve 2018/03-32 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının iptali istemiyle açılan davada, Antalya 1.Idare Mahkemesinin 01.10.2019 tarih ve E:2022/496, K:2022/1270 sayılı "İptal" kararının, Danıştay 6.Dairesi'nin 11.01.2022 tarih ve E:2021/4699, K:2022/220 sayılı kararı ile bozulduğu ve Konya Bölge İdare Mahkemesi 2.Idari Dava Dairesi'nin 15.06.2022 tarih ve E:2022/496, K:2022/1270 sayılı kararı ile bozma kararına uyularak davanın reddine karar verildiği Uyap üzerinden yapılan incelemelerden anlaşılmıştır. ..” şeklinde hüküm kurarak 24.05.2024 tarih ve K:2024/596 karar sayılı kararı ile bir kez daha oybirliği ile planların iptaline karar vermiştir."

MİMARLAR ODASI ANTALYA ŞUBESİ  

Muhabir: HANDE TURAN KUMAŞ