Antalya-Kemerağzı-Kundu Kültür, Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi'nde halkın kullanımı için ayrılan günübirlik tesis alanı önünde denize paralel uzanan yaya yolu ve park alanılarını iptal ederek günübirlik tesis alanına katmak suretiyle satışa çıkaran Aksu Belediyesi'ne yargı 'dur' dedi. Mimar Odası Antalya Şubesi tarafından açılan davayı kararı bağlayan Antalya 5’inci idare Mahkemesi, Aksu Belediyesi’nin plan değişikliğini "Hukuka ve imar mevzuatına uyarlık görülmemiştir." diyerek  oybirliği ile iptal etti. 

AKSU BELEDİYE MECLİSİ’NDEN SATIŞ KARAR

Aksu Belediye Meclisi, 02.08.2023 Tarih ve 81 Nolu karar ile Aksu Belediye Encümenine ve Belediye Başkanına satış yetkisi verdi. Belediye bu yetkiye dayanarak, halkın mevcut günübirlik alanlardan, sahil ve denizden en yüksek oranda yararlanması için kamuya terkedilen yolların, alt yapı, yol, park vb. kamu hizmetlerine gelir sağlamak amacıyla kamu alanını satışa çıkardı. 

ANTALYA MİMARLAR ODASI DAVA AÇTI

Turizm bölgeleri içinde kalan Kemerağzı ve Kundu ile ilgili alınan karara itirazsa Mimarlar Odası Antalya Şubesi’nden geldi. Oda tarafından Aksu Belediyesi’ne satış yetkisi veren karara aşağıdaki nedenler gerekçe gösterilerek itiraz edildi.

Mimarlar Odası’nın dava gerekçeleri:

  • Daha önceki planlarda kamusal yolun kaldırılarak günübirlik alan olarak açılan ve yargılama süreci devam eden planların, yargı kararlarına uyulması Anayasal zorunluluk olmasına karşın yargı kararı beklenmeksizin rant amaçlı beklentileri doğrultusunda ivedilikle satış kararı alınmasında,

  • Turizm Teşvik Kanunun ‘Taşınmaz malların turizm amaçlı kullanımı başlıklı 8-A Maddesi’ne aykırı olarak belediye adına yoldan ihdasen tescil edilerek, aynı kanuna aykırı şekilde satış kararı alınmış olması,

  • Halkın mevcut günübirlik alanlardan, sahil ve denizden en yüksek oranda yararlanması için kamuya terkedilen yolların, alt yapı, yol, park vb. kamu hizmetlerine gelir sağlamak amacıyla satış kararının kamu yararına aykırı olduğu.

MAHKEME SATIŞ KARARINA ‘DUR’ DEDİ

Davaya bakan Antalya 5’inci İdare Mahkemesi bu yılın Şubat ayında verdiği kararda Antalya Aksu sınırları içinde yer alan ve bakanlıkça yapılan düzenlemelerle Aksu Belediyesi’ne devredilen ve sonrasında ilçe belediyesince satışa çıkarılan Kemerağzı-Kundu bölgelerindeki taşınmazların satışını hukuka aykırı bularak ‘dur’ kararı verdi. 

Alanya'da turizm sezonu öncesi görüntü kirliliği tepki çekti Alanya'da turizm sezonu öncesi görüntü kirliliği tepki çekti

Antalya 5’inci İdare Mahkemesi’nin kararı:

“Bölgede yer alıp da önceki imar planında yol ve park alanında kalmakta iken plan değişikliği ile günübirlik tesis alanı fonksiyonuna alınan taşınmazların davalı idarece ihdas edildiği ve davalı idare adına tescil edildiği dikkate alındığında; düzenleme ortaklık payı olarak alınan dava konusu parsellerin, umumi ve kamu hizmet fonksiyonu dışında kullanılamayacak olmaları, yapılacak imar uygulamasında düzenleme ortaklık payından düşülecek nitelikte bulunmaları göz önünde bulundurulduğunda dava konusu işlemin 3194 sayılı Yasa'nın amaç ve ruhuna uygun olmadığı gibi 3194 sayılı Kanun'un 17. ve 18. maddesinin lafzına da uygun olmadığı sonucuna varıldığından dava konusu işlemde hukuka ve imar mevzuatına uyarlık görülmemiştir.” Şeklinde hüküm kurarak oybirliği ile iptaline karar vermiştir.

Muhabir: VELİ AKOĞLU