2024 YILI ANTALYA MERKEZ, DOĞU, BATI BÖLGELERİ BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIM (BİNDER VE AŞINMA) VE PLENT-MIKS TEMEL MALZEMESI TEMİNİ İŞİ

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2024 YILI ANTALYA MERKEZ, DOĞU, BATI BÖLGELERİ BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIM (binder ve aşınma) VE PLENT-MIKS TEMEL MALZEMESI TEMİNİ İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/811609

1-İdarenin

a) Adı

:

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

b) Adresi

:

DURALİLER MAH. HÜRRİYET CAD. NO:720 ESKİŞEHİRLİLER RESTAURANT KARŞISI KEPEZ/ANTALYA

c) Telefon ve faks numarası

:

242 332 6680 - 242 332 6679

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

2024 YILI ANTALYA MERKEZ, DOĞU, BATI BÖLGELERİ BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIM (binder ve aşınma) VE PLENT-MIKS TEMEL MALZEMESI TEMİNİ İŞİ

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Toplam 3.000 Ton Binder Tabakası 1.500 Ton Aşınma Tabakası, 1.000 Ton Plentmiks malzeme Temini
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Aşınma, Binder malzemesi Plent altında teslim alınacaktır. - Elmalı İlçe merkezine (Elmalı Kaymakamlığı) en fazla 50 km mesafede asfalt plenti olması gereklidir. - Manavgat İlçe merkezine (Manavgat Kaymakamlığı) en fazla 50 km mesafede asfalt plenti olması gereklidir. - Antalya İl merkezine (Antalya Valiliği) en fazla 50 km mesafede asfalt plenti olması gereklidir.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşme konusu mallar işe başlama tarihinden itibaren 4 ay içerisinde İdarenin ihtiyacı doğrultusunda teknik şartnamede belirtilen şekilde teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenn imzalanması ile işe başlanır


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

30.07.2024 - 14:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

İsteklilerin Bitümlü Sıcak Karışım Malzemesi Temini işi yapmış olması şartı aranacaktır.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02058038