ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

KORKUTELİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Millî Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği Kapsamında Taşıma Kapsamına Alınan Antalya İli Korkuteli İlçesine Bağlı Yerleşim Birimlerindeki 512 Öğrencinin 19 Taşıma Merkezi Okula 37 Hat (37 Araç) İle 181 İş Günü Taşıma İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/846908

1-İdarenin

a) Adı

:

KORKUTELİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

Kiremitli Mahallesi, Fatih Bulvarı No 7 Eski Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Binası 07800 KORKUTELİ/ANTALYA

c) Telefon ve faks numarası

:

2426432227 - 2426436614

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı

:

Millî Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği Kapsamında Taşıma Kapsamına Alınan Antalya İli Korkuteli İlçesine Bağlı Yerleşim Birimlerindeki 512 Öğrencinin 19 Taşıma Merkezi Okula 37 Hat (37 Araç) İle 181 İş Günü Taşıma İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği kapsamında Antalya İli Korkuteli İlçesinde bulunan taşımalı eğitim kapsamındaki 512 ilköğretim öğrencilerinin 19 taşıma merkezi okullara 37 araç ile 181 iş günü taşınması hizmet alımı işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Taşıma kapsamındaki taşıma merkezi okullar: 1- Erkunt Traktör İmam Hatip Ortaokulu 2- Tatköy Ramazan Karabağır İlkokulu 3- Tatköy Ramazan Karabağır İmam Hatip Ortaokulu 4- Bozova Şehit Öğretmen Metin Kaynar İlkokulu 5- Bozova Şehit Öğretmen Metin Kaynar Ortaokulu 6- Büyükköy İlkokulu 7- Büyükköy Ortaokulu 8- Kızılcadağ İlkokulu 9- Kızılcadağ İmam Hatip Ortaokulu 10- Arif Cebeci Ortaokulu 11- Cumhuriyet Gülhizar-Osman Sarıca Ortaokulu 12- Fikriye Ramazan Yalçın İmam Hatip Ortaokulu 13- Fikriye-Ramazan Yalçın İlkokulu 14- Nazlı-İrfan Önal İmam Hatip Ortaokulu 15- Sülekler Şehit Semih Aldemir İlkokulu 16- Sülekler Şehit Semih Aldemir İmam Hatip Ortaokulu 17- Sülekler Şehit Semih Aldemir Ortaokulu 18- Yazır Fevziye Polat İlkokulu 19- Yazır Fevziye Polat Ortaokulu

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihi 09.09.2024, işin bitiş tarihi 20.06.2025

d) İşe başlama tarihi

:

09.09.2024

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

25.07.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Korkuteli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şubesi (Kiremitli Mahallesi, Fatih Bulvarı No 7 Eski Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Binası 07800 - KORKUTELİ / ANTALYA )

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını yeterlik bilgileri tablosunda belirteceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

a) Kamuda yapılmış her türlü öğrenci taşıma işi.

b) Özel sektörde yapılmış her türlü öğrenci taşıma işi.

c) Kamu ve/veya özel sektörde yapılmış her türlü personel taşıma işi.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Personel/Öğrenci Taşıma Hizmetleri/0,72
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02055466