İHALE İLANI

ANTALYA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Aşağıda adı ve nitelikleri ile ihale bilgileri belirtilen vakıf taşınmaz  belirtilen şartlar dahilinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü (Artırım)” ile “Yapım veya Onarım Karşılığı Uzun Süreli Kiralama” modeline göre ihaleye çıkarılmıştır.

İli

Antalya

İlçesi

Kepez

Mahallesi veya Köyü

Varsak

Ada

309 ada

Parsel

19 parsel

Yüzölçümü

589,00  m2

Niteliği

Arsa

Hisse Miktarı

Tamamı Vakıf

Vakfı

Sadrazam Kuyucu Murad Paşa Bin Abdüsselam Vakfı

Tahmin Edilen Bedel

10.001.460,00 TL (OnmilyonbindörtyüzaltmışTürkLirası )

Geçici Teminat

300.043,80 TL (ÜçyüzbinkırküçTürkLirasıSeksenKuruş)

İhale Usulü

Kapalı Teklif (2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi kapsamında kapalı teklif ihalesi) (Artırım)

İşin Adı

“Antalya İli, Kepez İlçesi, Varsak Mahallesi, 309 ada 19 Parselde Kayıtlı Taşınmazın Yapım veya Onarım Karşılığı 25 Yıl Süreli Kiralama” işi

İhale Tarih ve Saati

25.04.2024 (Perşembe) – Saat: 11.00

İhalenin Yapılacağı Adres

Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası 2. Kat Toplantı salonu (Sinan Mahallesi, Atatürk Caddesi No:1. Vakıf İşhanı  Kat: 2      Muratpaşa/ANTALYA)

İhale Dokümanının Görülebileceği ve Temin Edilebileceği Adres

Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası 1. Kat. Yatırım ve Emlak Şube Md. (Sinan Mahallesi, Atatürk Caddesi No:1. Vakıf İşhanı  Kat:1      Muratpaşa/ANTALYA)

İhale Doküman Bedeli

500,00.-TL (BeşyüzTürkLirası) (Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Vakıf Katılım Bankası Antalya Şubesindeki TR290021000000035524100002  İBAN nolu hesabına yatırılacaktır.)

İrtibat Tlf. – Faks

0242 244 13 94-95 (Dahili:7305) - 0242 248 96 44

I.         Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın, Vakıflar Meclisi’nin 04.03.2024 tarihli ve 107/109 sayılı kararına istinaden;  

1)   İşin süresinin yer teslim tarihi itibariyle başlamak üzere, 2 (iki) yıl projelendirme ve inşaat yapım süresi olmak üzere, toplam 25 yıl olması,

2)   İşin süresi ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması, yer teslim tarihinin 12 (oniki) aydan fazla olmaması,

3)   Yer teslim tarihinden itibaren;

       a) İnşaat süresinin ilk yılının aylık kira bedelinin, 8.000,00.-TL üzerinden ihaledeki artırım oranına göre oluşacak bedel olması; 2. Yılın kira bedelinin ise, bir önceki yılın kirasının Türkiye İstatistik Kurumunca yayınlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 12 aylık ortalamalarına göre artırılarak belirlenmesi,

       b) 3. yıl aylık kira bedelinin, 45.000,00-TL üzerinden ihaledeki artırım oranına göre oluşacak bedelin, 2 yıllık Tüketici Fiyat Endeksine göre güncellenerek tahsil edilmesi, müteakip yıllarda sözleşme süresinin sonuna kadar her yıl, bir önceki yılın kira bedelinin Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 12 aylık ortalamalarına göre değişim % oranında artırılarak belirlenmesi,

4)  Toplam inşaat alanının öngörülen 1.014,00 m2’yi aşması  halinde inşaat alanındaki artış oranında  sözleşmesinde belirtilen  kira bedelinde yapı kullanma izin belgesi onay tarihinden itibaren artış yapılmak suretiyle ek kira bedeli  alınması,

5)   Değerlendirmeye konu vakıf taşınmazın tapu kaydı üzerinde bulunan ve kaldırılması gerekli olan (Şerh. Beyan vb.)  kaldırılması – Gerekmesi halinde (İfraz, tevhit, terk, ihdas  vb.) işlemlerin yaptırılması - Yapılacak İnşaat ile ilgili olarak, Resmi ve/veya Özel kurum ve kuruluşlardan  alınması gereken her türlü (Onay, İzin, Ruhsat vb.) alınması – Yer teslim tarihinden, inşaatın tamamlanarak İdareye teslim tarihine kadar alınması gerekli bütün (Emniyet, Sağlık Güvenlik vb.) tedbirlerin alınması - Yapılacak bütün harcamaların (Proje, İnşaat, İmalat, Tadilat, Vergi, Resim, Harç, Ceza  vb.) Yüklenicisi tarafından yerine getirilerek karşılanması ve söz konusu iş-işlemlerle ilgili olarak İdareden herhangi bir hak talebinde  bulunulmaması,

Asgari şartlarıyla  “Ticaret (Dükkan+Ofis)” fonksiyonunda kullanılmak üzere yapım veya onarım karşılığı 25 yıl süreyle kiralanması işidir.

II.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir.

a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1),

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.1. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

e) Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz. (Nakit teminatlar yukarıda verilen Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü hesabına; işin adı, ihaleye katılan tüzel veya gerçek kişiliğin adı-soyadı/unvanı ile vergi numarası ve Geçici Teminat Bedeli olduğu belirtilerek yatırılacaktır)

f) İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi (Ek:3)

g) Tahmin edilen bedelin %10'u kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

h) Tahmin edilen bedelin %50'sinden az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi,

İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir.

h.1) Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi,

h.2) Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi,

h.3) Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesi,

h.4) Yapı Müteahhitliği Yetki Belge Numarası

İsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal konuları arasında inşaat yapım işlerinin bulunmaması halinde; işi (yapım/onarım) şartnamenin 27. maddesinde belirtilen şartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt Yüklenici Taahhütnamesi (Ek:5). (Alt yükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama şartı aranır. İhalenin alt yüklenici kullanacak istekli üzerinde kalması halinde; kullanılacak alt yüklenicilerin listesi, alt yüklenicilere ilişkin belgeler ve İdarece onaylanacak alt yüklenici(ler) ile yüklenici arasında yapılacak noter onaylı sözleşmenin bir sureti, iş bu şartnamenin  27.4. ve sözleşmenin 10.7. maddesinde öngörülen sürelerde İdareye teslim edilir.)

ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge,

i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belge,

j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu  (Ek:6),

k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,

l) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme Formu (Ek:7),

m) Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair taahhütname (Ek:11)

n)  Şartnamenin 11/1. maddesine göre hazırlanmış olan İç Zarf içerisinde şartnamenin 11.2. maddesine göre ekli örneğine uygun olarak hazırlanmış Teklif mektubu (Ek:8), 

Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (h4), (ı), (i), (j) ve (m) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir.

 İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya  aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır.

Yukarıda sayılan belgeler dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarf kapatılıp, üzerine isteklinin adı ve soyadı, ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç ihale tarih ve saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına verilmesi gerekmektedir.

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.

III.         İhaleye katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekâleten sadece bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmaz.

IV.         Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

V.         İdareye verilen veya ulaşan teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

VI.         Her türlü vergi, resim ve harç yükleniciye ait olup, sözleşme yapılmadan önce defaten ödenecektir.

VII.         İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

                                                                      İLAN OLUNUR.                                                                                  

#ilangovtr Basın No ILN02007913