HAMDULLAH EMİN PAŞA VE HAREMİ

HATİCE TAHİRE HANIM VAKFI BAŞKANLIĞINDAN

 

 

S.NO

 

TAŞINMAZIN YERİ

 

KİRA SÜRESİ (YIL)

 

ADA/PARSEL

 

YÜZÖLÇÜMÜ

 

CİNSİ

 

YIILIK KİRA BEDELİ

(TL)

 

GEÇİCİ TEMİNAT

(TL)

 

İHALE TARİHİ

 

İHALE SAATİ

1

Çarşı Mahallesi

10

               388/57

47,02

Arsa

140.780,00

42.234,00

05.10.2023

09:00

2

Elikesik Mahallesi

10

182/12

13.121,88

Tarla

98.415,00

29.524,50

05.10.2023

09:30

3

Elikesik Mahallesi

10

182/13

4.383,16

Tarla

32.875,00

9.862,50

05.10.2023

10:00

4

Elikesik Mahallesi

10

182/21

1.631,25

Tarla

12.235,00

3.670,50

05.10.2023

10:30

5

Elikesik Mahallesi

10

182/22

6.090,64

Tarla

45.680,00

13.704,00

05.10.2023

11:00

6

Elikesik Mahallesi

10

218/1

7.271,26

Tarla

54.535,00

16.360,50

05.10.2023

11:30

7

Elikesik Mahallesi

10

220/6

4.564,64

Tarla

34.235,00

10.270,50

05.10.2023

12:00

8

Elikesik Mahallesi

10

220/4

705,87

Tarla

5.295,00

1.588,50

05.10.2023

14:00

9

Mahmutseydi Mahallesi

10

548/1

974,72

Tarla

3.900,00

1.170,00

05.10.2023

14:30

10

Mahmutseydi Mahallesi

10

429/3

1.705,68

Tarla

6.825,00

2.047,50

05.10.2023

15:00

11

Mahmutseydi Mahallesi

10

148/6

770,74

Tarla

3.085,00

925,50

05.10.2023

15:30

12

Mahmutseydi Mahallesi

10

300/11

4.334,49

Tarla

17.340,00

5.202,00

05.10.2023

16:00

13

Mahmutseydi Mahallesi

10

139/7

5.434,27

Tarla

21.740,00

6.522,00

06.10.2023

09:00

14

Mahmutseydi Mahallesi

10

250/11

136,81

Tarla

550,00

165,00

06.10.2023

09:30

15

Mahmutseydi Mahallesi

10

240/4

107,95

Tarla

430,00

129,00

06.10.2023

10:00

16

Mahmutseydi Mahallesi

10

209/2

210,29

Tarla

840,00

252,00

06.10.2023

10:30

17

Mahmutseydi Mahallesi

10

101/58

308,73

Tarla

1.235,00

370,50

06.10.2023

11:00

18

Mahmutseydi Mahallesi

10

486/2

6.014,39

Tarla

24.060,00

7.218,00

06.10.2023

11:30

19

Mahmutseydi Mahallesi

10

250/9

1.467,82

Tarla

5.870,00

1.761,00

06.10.2023

12:00

20

Mahmutseydi Mahallesi

10

473/8

21.332,81

Tarla

85.330,00

25.599

06.10.2023

14:00

21

Mahmutseydi Mahallesi

10

475/3

7.439,17

Tarla

29.755,00

8.926,50

06.10.2023

14:30

22

Mahmutseydi Mahallesi

10

475/1

3.741,58

Tarla

14.965,00

4.489,50

06.10.2023

15:00

23

Paşaköy Mahallesi

10

111/1

318,38

Tarla

1.275,00

382,50

06.10.2023

15:30

 

1-Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşılarında yazılı tarih ve saatte Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Konferans salonunda komisyonca yapılacaktır.

2- İhale sonucunda belirlenecek yıllık kira bedeli x 10 yıl x binde 1,89 tutarında damga vergisi ve ilk yıl kira bedeli üzerinden x 10 yıl x binde 5,69 oranında Karar Pul Bedeli alınacaktır.

 3- İHALEYE KATILIM ŞARTLARI

İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden tahmini kira bedeli üzerinden %30 oranında geçici teminatın aşağıda belirtilen hesaba yatırıldığına dair banka dekontuna ilaveten aşağıdaki şartlar aranır;

 3.1 Gerçek ve Tüzel Kişilerden

          a- T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdan sureti ve ikametgah belgesi,

          b-Tüzel kişi ise ihalenin yapıldığı yılda alınmış ticaret ve/veya sanayi odası belgesi,

          c-Tüzel kişi ise noter tasdikli ihalenin yapıldığı yıl tarihli imza sirküleri,

d-Vekaleten iştirak ediliyor ise vekaleten iştirak edenin noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza sirküleri,

          e-Bu şartnamede yazılı miktarda geçici teminatın Vakfın banka hesabına yatırıldığına dair banka dekontu,

          f-Ortak girişimcilerin noterden tasdikli ortak girişim beyannamesi,

g-İhaleye katılacak tüzel kişilerden sermayesi ile sorumlu şirketlerin (Limited, Kolektif, Komandit….) kiracı olmaları durumunda şirket ortaklarının da şahsi mal varlığı ile sorumlu olduklarını kabul ettiklerini gösterir taahhütname.

h-Zorunlu İhale şartnamesinin ücretini Vakfın banka hesabına yatırdığına dair banka dekontu,

İhaleye katılan her istekli kiralanacak yeri görmüş, imzalamaya zorunlu şartnamedeki şartlarla, kira sözleşmesine konulmuş şartları okumuş ve kabul etmiş sayılır.

4- Kira bedelleri genel şartnamede ve sözleşmede belirlenecek olan zamanlarda peşin olarak ödenecektir.

5- Herhangi bir kira gecikmesi halinde sözleşme tek taraflı feshedilebilir.

6-İhaleye katılabilmek için alınması zorunlu olan İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Vakıf Başkanlığından aşağıda belirtilen banka hesabına yapılacak 600 TL ödemeyi içerir banka dekontu karşılığında mesai saatleri içerisinde Vakıf Başkanlığından temin edilebilecektir.

 Banka IBAN no: TR89 0001 0000 3939 7005 3350 03 ( ZİRAAT BANKASI)

İLAN OLUNUR.

Dr. Fatih ÜRKMEZER

Alanya Kaymakamı

Hamdullah Emin Paşa ve Haremi Hatice Tahire Hanım Vakfı Başkanı

#ilangovtr Basın No ILN01893398