Ela Kafe Restoran Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Tebligat

İlimiz, Kepez İlçesi, Emek Mahallesi, Yeşilırmak Caddesi Yörükcanlar İş Merkezi Sit. No:9/A adresinde Ela Kafe Restoran Gıda San. Tic. Ltd. Şti. tarafından işletilen “Wuwei Oyun Cafe”  isimli işletmede Çevresel Gürültü Kontrolü Yönetmeliği kapsamında İl Müdürlüğümüz personellerince 02/06/2023 tarihinde yapılan denetimde 5491 sayılı Kanunla değişik 2872 sayılı Çevre Kanununun 20. Maddesinin (h) bendi ve 30.11.2022 tarih ve 32029 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği’nin 11. Maddesinin 2. Fıkrasında belirtilen hükümlere aykırı olarak gerekli izinleri almadan müzik yayını yapmak. biçiminde tariflenen kabahat fiilinin işlenmesi nedeniyle 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2023/1) ile belirlenen ceza miktarı olan 146.576,00 TL (Yüz Kırk Altı Bin Beş Yüz Yetmiş Altı Türk Lirası) idari para cezası uygulanmıştır.

Bu nedenle, ilgi karar ile 2872 sayılı Çevre Kanunu’na (5491 sayılı Kanunla değişik) aykırı fiille ilgili olarak Ela Kafe Restoran Gıda San. Tic. Ltd. Şti’ye uygulanan idari para cezasının, 12.06.2021 tarih ve 31509 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çevre Denetim Yönetmeliğinin 28.Maddesi ve 29. maddesine istinaden söz konusu cezanın yazının tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili muhasebe birimleri (merkez muhasebe birimi, mal müdürlükleri ve defterdarlık muhasebe müdürlükleri) vasıtasıyla veya banka hesabına ödenmesi, ödeme dekontu açıklama kısmında bu yazının sayı ve tarihinin belirtilmesi ve ödeme yapıldığına dair evrakın İl Müdürlüğümüze gönderilmesi gerektiği, İlgili Yönetmelik 29. maddesi gereğince idari para cezalarının, dava açma süresi içinde ve dava açılmadan önce defaten ödenmesi hâlinde, cezanın ¾’nün tahsil edileceği,

2872 sayılı Çevre Kanunu'nun "İdari yaptırımların uygulanması, tahsili usulü ve itiraz" başlıklı 25. Maddesinde "İdarî yaptırım kararlarına karşı tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde idare mahkemesinde dava açılabilir. Dava açmış olmak idarece verilen cezanın tahsilini durdurmaz." Hükmünün yer aldığı,

İdari yaptırım kararına konu olan kabahat fiilinin, tarafınızca fiilin ilk işlendiği tarihten itibaren 3 yıl içinde tekrar işlenmesi halinde, 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ'de belirtilen idari para cezasının birinci tekrarında bir kat, ikinci ve müteakip tekrarlarında iki kat artırılarak uygulanacağının bilinmesi gerekmektedir.

#ilangovtr Basın No ILN02005508