Konya’da AK Partili Uğur İbrahim Altay’ın başkanlık koltuğunda oturduğu Büyükşehir Belediyesi 2 adet taşınmazı satışa çıkardı. 

141 MİLYON 590 TL’LİK SATIŞ

Konya Büyükşehir Belediyesi Konya’nın Selçuklu ve Meram ilçelerinde bulunan 2 adet taşınmazı satışa çıkardı. Resmi Gazete’de yayımlanan ilanda satılacak 2 adet taşınmazın niteliği ‘sanayi sahası ve 6 kat blok mesken sahası’ olarak geçerken söz konusu taşınmazların tamamı arsalardan oluştu. AK Partili Konya Büyükşehir Belediyesi 25 Haziran’da yapılacak ihalelerden en az 141 milyon 590 bin TL gelir elde etmeyi bekliyor. 

İHALE ŞARTNAMESİ

1- Mülkiyeti Belediyemize ait, yukarıda tapu kaydı belirtilen gayrimenkul, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) maddesi ve İhale Şartnamesi dâhilinde kapalı teklif (artırma) ihale usulü ile satılacaktır.
2- İhale, 25.06.2024 Salı günü Belediye Encümeni tarafından Konevi Mah. Millet Cad. A Blok No: 14 Meram/KONYA adresindeki Büyükşehir Belediyesi Konevi toplantı salonunda yapılacaktır.
3- İhaleyi yapıp-yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.
4- Gayrimenkulün muhammen bedeli, geçici teminatı, ödeme şekli ve ihale saati yukarıda belirtilmiştir.
5- İsteklilerin, 25.06.2024 Salı günü en geç saat 11.00’e kadar teklif zarflarını Konevi Mah. Millet Cad. No: 14/5 Meram/KONYA adresinde bulunan Belediyemiz Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına bağlı Kararlar Şube Müdürlüğüne vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
6- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 40. maddesine göre, geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.
7- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:
7.1. Dilekçe,
7.2. Tebligat için adres beyanı,
7.3. Gerçek kişi olması halinde:
7.3.1. Nüfus Cüzdan Fotokopisi veya Sürücü Belgesi Fotokopisi (TC Kimlik Numaralı),


7.3.2. İmza beyannamesi,
7.4. Tüzel kişi olması halinde:
7.4.1. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,
7.4.2. Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,
7.4.3. Tüzel kişiliğin imza sirküleri,
7.5. İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Konya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge, (Konevi Mah. Millet Cad. No: 14/8 Kat: 1/104 Meram/KONYA adresinde bulunan Tahsilat Şefliği Bürosundan alınacaktır.)
7.6. Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarf,
7.7. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,
7.8. Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,
7.9. Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine ya da Vakıflar Bankasındaki TR27 0001 5001 5800 7309 7530 04 Nolu İban hesabımıza yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı DİK’in 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı DİK’e göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)
8- Şartnameleri mesai saatleri içerisinde aşağıda iletişim bilgileri belirtilen Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü Gelir Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir.
a- Adres : Konevi Mah. Millet Cad. No: 14/8 Kat: 1/105 Meram/KONYA
b- Telefon : 444 55 42 Dahili : 4930-4931-4956
 

Muhabir: VELİ AKOĞLU